እንህቦም ኣገልግሎታት

ብዛዕባ ኣሕታሚ እምኵሉ ንኽትፈልጡ ምስ እትደልዩ፡ ዝርዝር እንህቦም ኣገልግሎታት ብምውካስን ብቐጥታ ናባና ብምጽሓፍን ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣርትዖት

ካብ መሰረታዊ ክሳብ ኣጽፋፊ ኣርትዖት

ቅርጺን ንድፊን

ቅርጺ መጽሓፍን ንድፊ ገበር መጽሓፍን

ሕትመት

ኣገልግሎት ሕትመትን ምዝርጋሕን

ትርጕም

ትርጕም ስነ-ጥበባዊ ስራሓት

ካብ'ቶም ብጽፈት እንሰርሖም ስራሓት ገለ ንምዝርዛር

ኣርትዖት

መሰረታውያን ሕቶታት፡ ርእይቶታትን ሓሳባትን ብምልጋስ፡ ምዕባለኣዊ ኣርትዖት ኣብ ዛንታ፤
- ትሕዝቶ ዛንታ
- ቅርጺ ዛንታ
- ቅዲ ዛንታ
- ኣቀራርባ (ምጽፋፍ)

ትርጕም

ትርጕም ስነ-ጥበባውያን ስራሓት ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

ቅርጺ መጽሓፍን ንድፊ ገበረን

- ዘመናውያን ከምኡ`ውን ነቲ ሞያ ዝበቕዑ ፕሮግራማት ኮምፕዩተር ተጠቒምና፡ ቅርጺ ትሕዝቶ መጽሓፍቲ ነዳሉ
- ሞያውያን ስነ-ጥበበኛታት ዘዳልዉዎ ገበራት መጽሓፍቲ

ሕትመት

ብዲጂታላዊ ሕትምት ፈርዮም፡ ብተመጣጣኒን ተመሳስሊን ዋጋ ኣብ መላእ ዓለም ዝዝርግሑ መጽሓፍቲ ምድላው። ከም ምርጫ ኣንባቢ፡ ምድላው ኤልክትሮኒካዊ መጽሓፍቲ።

ኣብ´ዞም ዝስዕቡ ስራሓት ክንሕግዘኩም ንኽእል

ኣርትዖት ትሕዝቶ 100%
ቅርጺ መጽሓፍ 100%
ቅዲ ገበር መጽሓፍ 75%
ትርጕም 100%
ንድፊ መርበብ ሓበሬታ ንደራሲ 75%

ንተወሳኺ ኣብዚ እተዉ፤