ቅዲ ጽሑፍ እምኵሉ | Emkulu Style Sheet

ጽሑፍ ትግርኛ፡ ብዙሓት ከም መወከሲ ከገልግሉ ዝኽእሉ ጽሑፋት እንተ ኣለዉዎ፡ ጸሓፍቲ ትግርኛ ግን፡ ድንግርግር ዝበሉ ጽሑፋት ካብ ምጽሓፍ ገና ሓራ ክወጹ ኣይከኣሉን ዘለው። ነዚ ጸገም ካብ ሱሩ ንምምሓው፡ ውሁድን ትካላዊ ኣስራርሓን ዘድልዮ ምዃኑ ርዱእ እዩ።

ከምኡ ዝዓይነቱ ፍታሕ ክሳዕ ዝመጽእ ግን፡ ኣሕታሚ እምኵሉ፡ ንንጻረ፡ እሩም ኣገባባት ጽሑፍ ትግርኛ ከምኡውን ንትግርኛ ኣብ መጻኢ ዲጂታላዊ ምግባሩ ንዝሰላሰሉ ስራሓት ኣብ ግመት ብምእታው፡ ብዓቕሙ ነዚ ቅዲ ጽሑፍ እምኵሉ” (...) ብምድላው፡ ነቶም ብቐሊሉ ክፍትሑ ዝኽእሉ ኣደናገርቲ ኣገባባት ኣጸሓሕፋ ከወግድ መሪጹ ኣሎ።

... ንብዙሓት ኣካታዕቲ ኣገባባት ኣጸሓሕፋ ትግርኛ ኣዀምሲዑ፡ ንንጻረ ዝሓሹ ዝበሃሉ ኣገባባት ይእምምን ብግብሪ ንኽስራሓሎምን ድማ ከም መወከሲ ከገልግልን እዩ። እዚ ቅዲ ጽሑፍ እዚ፡ እቲ መራሒ ሓሳብ ኣብ ኣነዳድቓ ቃላት፡ ናብ ሱር ቃል ተመሊስካ ረባሕታታቱ ምፍታሽ እቲ ዝሓሸ ኣገባብ ምዃኑ የስምረሉ። ንኣብነት፡ ያዪወይስ ያዪ‘? ንዝብል ሕቶ ንምምላስ፡ ናብ ረባሕታ እቲ ቃል ምስ እንኸይድ => ‘ያይዝብል ረባሕታ ቃል ስለ ዘለና፡ እቲ ቅኑዕ ያዪኰይኑ ንረኽቦ። ብኸምዚ ኣገባብ፡ ቅ... ኣብ ዓመቝቲ ትንተናታት ከይኣተወ፡ ሓጸርትን ንምርድኦም ቀልልትን ዝዀኑ ነጥብታትን ኣብነታትን ብምጥቃም፡ ነዚ ዝስዕብ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ። ውዱእን በቃ ዘበለን ዘይምዃኑ ብምእማን፡ ኣብ ቀጻሊ ዝውሰኽ ክውሰኾን ክምሓየሽ ዝግበኦ ክመሓየሽን ተኽእሎ ምህላዉ ድማ የረጋግጽ።